Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Friday, 29 January 2010

Choosing and Using a Dictionary

Why use a dictionary?

Most students complain when they are asked to use a dictionary. They consider it to be a waste of time since they can simply ask a teacher / classmate or even ignore the word and hope it goes away (trust me-that doesn't work!). Apart fom the obvious (finding a definition), a dictionary has numerous uses . Information such as pronunciation , function , part of speech can be found.

Example: take
verb (REMOVE)
/teɪk/ (took, taken) (pronunciation , past forms)
[T] to remove something, especially without permission (T : transitive verb) (definiton)
Has anything been taken (= stolen)? (examples)
Here's your pen, I took it by mistake.
All possessions had been taken from her.
[T] to subtract a number (= remove it from another number) (second definition)
If you take 4 from 12 you get 8.

take time (phrase)
[L only + noun] If something takes a particular time, that period is needed in order to complete it
The cooking process only takes ten minutes.
[+ to infinitive] How long does this paint take to dry? (function)
[+ object + noun] It took us all day to drive home.

from http://dictionary.cambridge.org


Kinds of Dictionaries

EFL (English as a Foreign Language) students will find these kinds of dictionaries useful:

  • Learner's
  • Advanced Learner's
  • Idioms
  • Phrasal Verbs
  • American / British English
  • Thesaurus (a dictionary of synonyms and antonyms)
There are also bilingual dictionaries e.g. English - Greek

1 comment:

Christina Markoulaki said...

Great post, Smaragda! You are right to urge your students to develop their study skills by using a dictionary.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails